API's/Gedragscodes 

Iedereen die zich aansluit bij een sportclub wil op een kwaliteitsvolle, aangename en gezonde manier kunnen sporten en bewegen. Dit kan echter enkel in een context waar aandacht wordt besteed aan een aantal fundamentele ethische waarden en normen . 

Maar wat is ethiek nu in de sport ? 

“Sporten op ethisch verantwoorde manier is sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie).”

Voor ShaRK een "prioriteit" 

Met de onderstaande gedragscodes willen we ethische krijtlijnen uitzetten waarbinnen we in onze club willen werken .

Gedragscodes  :  klik om te openen 

Als sportclub hebben wij een verplichting te waken over de integriteit. Daarom werden er binnen onze club enkele API's (aanspreekpunt integriteit) aangesteld. Deze mensen zijn te bereiken op [email protected]

- Mevr Clara Ceyssens

- Mevr Katleen Peeters 

Onze API's kunnen door iedereen gecontacteerd worden met een vraag, een vermoeden en/of een klacht aangaande integriteit. Belangrijk om weten is dat alle aspecten binnen het ruime begrip integriteit bespreekbaar zijn. Wij staan achter een cultuur van openheid waarbij iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. 

Elke welgemeende melding, zelfs als zou blijken dat ze achteraf niet gegrond was, is welkom en zal geen gevolgen dragen voor de melder.

Onze API's zijn onafhankelijke aanspreekpunten ( geen vertrouwenspersonen ) die alles in het werk zullen stellen om Uw (hulp)vraag met de beste zorg te behandelen . Er geldt geen plicht tot geheimhouding. Als er een strafbaar feit gemeld wordt moeten onze API's zich aan de burgerplicht houden en dit melden aan de bevoegde instanties. 

Elke afhandeling zal echter steeds gebeuren in volledige discretie, onafhankelijk of de melding gebeurt door een slachtoffer , dader of al dan niet derde betrokken partij. 

Onafhankelijk van het type melding zullen onze API's steeds voldoende tijd nemen om Uw verhaal te lezen / aanhoren . Hierbij wordt aandacht besteed aan het correct opnemen van de situatie, waarbij interpretaties en feiten zo veel mogelijk van elkaar gescheiden worden om zeker te zijn dat er geen onduidelijkheid bestaat over de gemaakte melding .

Onze API's vormen zich een beeld van de situatie, schatten de ernst in, en verlenen de melder op basis van hun evaluatie vervolgens informatie en advies of verwijzen door. Bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak van de Club-API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan, maar verwijzen zij door naar de Federatie-API en/of deskundigen (hulpverlening, politie, ....) 

Zij zullen in ieder geval de nodige adviezen formuleren zodat een duidelijke en kordate opvolging kan gerealiseerd worden en dit binnen en/of buiten de club. 


Voor eventueel extern advies, hulpverlening, meldingen of opleidingen kan U ook terecht bij : 


Externe Contacten Tel e-mail
VZF - federatie API (Mevr Gretl Vandamme) 09 220 53 87 [email protected]
1712 1712 www.1712.be
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling(minderjarigen) www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be
Centrum Algemeen Welzijnswerk(volwassenen) 0800 13 500 www.caw.be
ICES 0800 09 243 11 3613 500 www.ethicsandsport.com
Uw huisarts
Child Focus 116000 www.childfocus.be
Sensoa 03 238 68 68 www.sensoa.be
Politie 101 www.lokalepolitie.be
Jongeren Advies Centrum ( JAC ) www.jac.be
Awel www.awel.be
Tele-Onthaal 106 www.tele-onthaal.be